PROJEKTUTVECKLING

AKKA grön livsbalans arbetar med utbildning, forskning och föreläsning, utvärdering, processtöd, projekt- och metodutveckling på uppdrag av företag, myndigheter, kommuner, universitet, skolor och ideella föreningar.


Projektutveckling och processtöd kan innefatta tjänster som handledning genom fortlöpande utvärdering, att initiera, utforma och utarbeta projekt, samordna projektaktörer, söka externa projektmedel, analysera och skriva texter, anordna utbildningar, seminarier, konferenser och workshops, utveckla forum för erfarenhetsutbyte, samt länka samman aktörer inom olika sektorer.


Metodutveckling - med utgångspunkt i tidigare forskning och aktuella vetenskapliga teorier utarbetar och författar AKKA grön livsbalans pedagogiskt material, metoder och övningar inom normkritisk pedagogik, jämställdhets-, likabehandlings- och värdegrundsarbete, normkreativitet samt inom mindfulness, avslappning och Naturunderstödd terapi (NAT).


Från teori till praktik - AKKA vägleder och översätter texter som aktuell forskning, vetenskapliga teorier, styrdokument, kvalitetsredovisningar, likabehandlings-, jämställdhets- och mångfaldsplaner mellan olika nivåer i organisationer.


Från praktik till teori - genom metoder som forskning, handledning, processtöd, medföljande och deltagande observation översätter och verbaliserar AKKA tyst kunskap om hur värdegrundsarbete genomförs i praktiken.


Kontakta AKKA Grön livsbalans för dialog om olika förslag på möjliga samarbetsformer, prisuppgifter och konsultarvode.

Här kan du läsa om exempel på tidigare och aktuella projekt som Anna Lundstedt har varit med och utvecklat och genomfört:


Inre och yttre omställning 

Workshops i dans och hantverk. Via upplevelsebaserat lärande i/genom naturen och kroppen får eleverna möjlighet att utforska hållbar utveckling, sambandet mellan inre och yttre omställning.  

Utmana 

Delprojekt i Omskaparna, Sveriges konsumenter, finansierat av Allmänna arvsfonden

Skapande skola Backeboskolan vt 2020

Läs mer om projektet: 

Möten med naturen på Backeboskolan

Sinnenas utmaning i skogen

Omskapande i mellanrummen


Mitt lugn

Drömmen om det goda

Mitt lugn finansierat av Allmänna arvsfonden m.fl.

Gymnasieelever tränas i stillhetsverktyg och mindfulnessbaserade övningar för att sedan sprida sitt lugn.

Mobilapp som stödjer träningen.


Framsteg

Utmana AB

Ett nyskapande dans- och  jämställdhetsprojekt med kroppen i fokus

finansierat av bl.a. Stockholms läns landsting

Danspedagoger möter elever och pedagoger i förskola, grundskola och grundsärskola. Projekt Framsteg arbetar praktiskt med likabehandling och värdegrundsarbete genom dansworkshops och utbildning i genus och normkritisk pedagogik.


Kulturklang. Kulturell likabehandling i förskolan.

ESF-projekt Uppsala kommun, modersmålsenheten Uppsala vård och bildning.

Pdf>>


Tredje rummet

Tvärvetenskapligt postkolonialt konstprojekt, installation utställningen Please Disturb!, Svensk Form

Pdf>>


Framtidens kommuner i migrationssamhället.

Global utmaning i samverkan med SKL,

Sveriges kommuner och landsting.

Pdf>>


Mentala kartor

Lundstedt, Anna (2009) ”Mentala kartor och vägbeskrivningar” i Etnografiska observationer, Studentlitteratur.